Kształcenie w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych. 
Trwa IV semestry - 2 lata.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie opiekuna do:

 1. stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
 2. towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej;
 3. organizacji i wykorzystywania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizacje, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalna;
 4. aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 •      Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 •      Podstawy psychologii rozwojowej
 •      Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 •      Podstawy gerontologii
 •      Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 •      Podstawy prawa
 •      Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 •      Etyka
 •      Zdrowie w różnych okresach życia
 •      Promocja zdrowia
 •      pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 •      Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 •      Elementy psychoterapii
 •      Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych
 •      Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne
 •      Planowanie i organizacja czasu wolnego
 •      Elementy arteterapii
 •      Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 •      Elementy komunikacji interpersonalnej
 •      Elementy informatyki
 •      Zarys wiedzy o gospodarce
 •      Trening interpersonalny
 •      Lustracje w placówkach pomocy społecznej
 •      Praktyki zblokowane w domach pomocy społecznej


Wymagania psychofizyczne dla kandydatów:

 •      umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 •      dojrzałość emocjonalną;
 •      odporność na sytuacje trudne i stres;
 •      umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu;
 •      odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność;
 •      życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekun medyczny daje  możliwość podniesienia kwalifikacji dla osób, które ukończyły gimnazjum , szkołę podstawową o 8 letnim nauczaniu, szkołę zawodową.

Opiekunowie medyczni pomogą pielęgniarce w czynnościach, których celem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia człowieka, sprawowanie opieki nad chorymi i zaspokajanie potrzeb ludzi chorych w różnym wieku. Do zadań opiekuna medycznego należeć więc będzie wykonywanie czynności pielęgnacyjno-higienicznych. Nauka trwa jeden rok. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w systemie zaocznym.

Kursanci po ukończeniu tego kursu  będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, domach pomocy społecznej, a przede wszystkim w ramach prywatnej opieki w środowisku domowym chorego.

Kierunek opiekunka środowiskowa powstał w 2003 roku w odpowiedzi na stale rosnące w naszym społeczeństwie, podobnie jak w innych krajach europejskich, zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w środowisku domowym . Wydział przygotowuje profesjonalistów do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnychi niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednio przygotowane opiekunki środowiskowe i świadczone przez nie usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu  pomocy społecznej.

Do zadań opiekunki środowiskowej należy :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych ( robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie ),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie,
 • dbanie o higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych ( mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka)
 • prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych uzgodnionych z lekarzem,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i  życia podopiecznego ,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania aktywności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Nauka na tym kierunku jest bezpłatna i trwa jeden rok ( dwa semestry ) .
W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiadomości i kształcą swoje umiejętności na zajęciach  
teoretycznych  i praktycznych oraz praktykach zawodowych.

Wśród zajęć teoretycznych realizowane są takie przedmioty jak :

 • elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej,
 • wybrane zagadnienia psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej,
 • podstawy psychopatologii,
 • pierwsza pomoc,
 • higiena żywienia,
 • język migowy,
 • umiejętności interpersonalne,
 • informatyka
 • i inne.

Warunkiem przyjęcia na Wydział Opiekunki Środowiskowej  jest ukończenie szkoły średniej
 (matura nie jest wymagana )  oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Odwiedziło nas

DzisiajDzisiaj1043
WczorajWczoraj1015
W tygodniuW tygodniu1043
W miesiącuW miesiącu17666
RazemRazem406854

Kontakt

Wojewódzki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański
tel. 58 562-36-16
e-mail: mszstarogard@poczta.onet.pl

Facebook