Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowa, alternatywna forma zdobycia nowego zawodu. Jest szansą dla osób, które nie mają wykształcenia średniego. Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Ukończenie go umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Osoba, która ukończy kurs i zda egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje, które uprawnia do wykonywania zawodu.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe mogą być organizowane w formie stacjonarnej w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznej.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

OPIEKUNKA DZIECIĘCA*

    OD IX 2019

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH*

K1

AU.61 WYKONYWANIE ZABIEGÓW              
KOSMETYCZNYCH TWARZY

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH*

K2

AU.62 WYKONYWANIE ZABIEGÓW 
KOSMETYCZNYCH CIAŁA, DŁONI I STÓP

OPIEKUN MEDYCZNY*

K1

MS.04 

Świadczenie usług opiekuńczych osobie 
chorej i niesamodzielnej

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA**

K1

MS.05

Świadczenie usług opiekuńczych

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**

K1

MS.08

Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia 
osobie niepełnosprawnej 

 

 podbudowa:     szkoła podstawowa/ gimnazjum*               szkoła średnia**

  

Serdecznie zapraszamy!