Opiekun w domu pomocy społecznej

Kształcenie w zawodzie OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ odbywa się na podbudowie programowej liceum ogólnokształcącego lub liceum technicznego dla młodzieży i dorosłych. 
Trwa IV semestry - 2 lata.

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie opiekuna do:

 1. stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywania w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii;
 2. towarzyszenia i pomocy podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu czynności z zakresu samoobsługi, higieny osobistej;
 3. organizacji i wykorzystywania przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizacje, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną, innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalna;
 4. aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Kształcenie obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 •      Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej
 •      Podstawy psychologii rozwojowej
 •      Pedagogika specjalna z elementami nauczania specjalnego
 •      Podstawy gerontologii
 •      Wybrane zagadnienia z socjologii z uwzględnieniem struktury i procesów małych grup
 •      Podstawy prawa
 •      Organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji
 •      Etyka
 •      Zdrowie w różnych okresach życia
 •      Promocja zdrowia
 •      pierwsza pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach
 •      Wybrane zagadnienia z rehabilitacji
 •      Elementy psychoterapii
 •      Wybrane zagadnienia z metodyki pracy z podopiecznym instytucji opiekuńczych
 •      Problematyka aktywizacji - zagadnienia wstępne
 •      Planowanie i organizacja czasu wolnego
 •      Elementy arteterapii
 •      Wychowanie fizyczne z elementami rehabilitacji
 •      Elementy komunikacji interpersonalnej
 •      Elementy informatyki
 •      Zarys wiedzy o gospodarce
 •      Trening interpersonalny
 •      Lustracje w placówkach pomocy społecznej
 •      Praktyki zblokowane w domach pomocy społecznej


Wymagania psychofizyczne dla kandydatów:

 •      umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 •      dojrzałość emocjonalną;
 •      odporność na sytuacje trudne i stres;
 •      umiejętność pokonywania przeszkód i ograniczeń w działaniu;
 •      odpowiedzialność, zdyscyplinowanie i systematyczność;
 •      życzliwość, wrażliwość i empatia w stosunku do innych ludzi, tolerancja i poszanowanie godności drugiego człowieka.