Opiekunka dziecięca

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych.  
Nauka trwa dwa lata.

Absolwenci kierunku opiekunka dziecięca posiadają:

 1. Pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
 •     żłobkach;
 •     przedszkolach;
 •     domach małego dziecka;
 •     sanatoriach;
 •     dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 •     placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 •     środowisku domowym dziecka.

    
   2. Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 •     określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka;
 •     planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę;
 •     prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka;
 •     kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków;
 •     kształtowania aktywności i samodzielności dziecka;
 •     zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka;
 •     nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem;
 •     czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka;
 •     obserwowania stanu zdrowia dziecka;
 •     stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza;
 •     współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.

 Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub, gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego.