Opiekunka środowiskowa

Kierunek opiekunka środowiskowa powstał w 2003 roku w odpowiedzi na stale rosnące w naszym społeczeństwie, podobnie jak w innych krajach europejskich, zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w środowisku domowym . Wydział przygotowuje profesjonalistów do udzielania pomocy i świadczenia usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnychi niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Odpowiednio przygotowane opiekunki środowiskowe i świadczone przez nie usługi opiekuńcze mają bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej i ograniczenie liczby podejmowanych decyzji o skierowaniu do domu  pomocy społecznej.

Do zadań opiekunki środowiskowej należy :

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych ( robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie ),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie,
 • dbanie o higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych ( mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka)
 • prowadzenie prostych ćwiczeń rehabilitacyjnych uzgodnionych z lekarzem,
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i  życia podopiecznego ,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania aktywności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego.

Nauka na tym kierunku jest bezpłatna i trwa jeden rok ( dwa semestry ) .
W trakcie nauki słuchacze zdobywają wiadomości i kształcą swoje umiejętności na zajęciach  
teoretycznych  i praktycznych oraz praktykach zawodowych.

Wśród zajęć teoretycznych realizowane są takie przedmioty jak :

 • elementy pedagogiki społecznej i opiekuńczej,
 • wybrane zagadnienia psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej,
 • podstawy psychopatologii,
 • pierwsza pomoc,
 • higiena żywienia,
 • język migowy,
 • umiejętności interpersonalne,
 • informatyka
 • i inne.

Warunkiem przyjęcia na Wydział Opiekunki Środowiskowej  jest ukończenie szkoły średniej
 (matura nie jest wymagana )  oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej.