Informacje-praktyka

Informacje-praktyka

 

Słuchacz przystępujący do zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zobowiązany jest posiadać:

 

 

1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza medycyny pracy.

 

Słuchacze po przyjęciu do szkoły przechodzą badanie lekarskie w szkole. Badanie dla słuchaczy jest bezpłatne za wyjątkiem KKZ. 

Słuchacz, który nie poddał się badaniu w wyznaczonym terminie musi wykonać badanie na własny koszt.

W roku szkolnym 2018/19 szkoła współpracuje z lek. med. Mariusz Gawlikiem, który przyjmuje słuchaczy w dniach: poniedziałek, czwartek w godzinach 17.00 - 18.00 oraz w środę i piątek, w godzinach 9.00 - 11.00, w Starogardzie gdańskim, na ul. Norwida 2. Telefon: 502 058 960.

 

2. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). 

 

Kserokopię polisy należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do szkoły. Kserokopię można wykonać w sekretariacie szkoły. 

 

3. Zaświadczenie o szkoleniach z zakresu BHP i PPOŻ

 

a) przeprowadzone przez szkolnego Inspektora BHP,

b) przeprowadzone przez Inspektora BHP w placówce szkolenia praktycznego,

c) przeprowadzone przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu na stanowisku pracy.

 

Szkoła, w porozumieniu z Inspektorami BHP, wyznacza termin i miejsce szkolenia. Słuchacz ma obowiązek w nich uczestniczyć. Słuchacz, który nie przystąpił do szkolenia w wyznaczonym terminie zobowiązany jest uzupełnić szkolenie w uzgodnionym z kierownikiem szkolenia praktycznego terminie. Uczeń, który nie odbył wymaganych szkoleń BHP nie może przystąpić do praktycznej nauki zawodu w placówkach. 

 

4. Słuchacz może dobrowolnie i bezpłatnie poddać się szczepieniu ochronnemu przeciwko WZW typ B

 

Szczepienie dotyczy osób nie szczepionych lub szczepionych niepełną dawką (mniej niż 3 razy). Słuchacz powinien zgłosić chęć poddania się szczepieniu kierownikowi szkolenia praktycznego w ciągu 7 dni od daty przyjęcia do szkoły, podając adres przychodni, do której należy, numer pesel i numer telefonu. Kierownik szkolenia zgłasza listę osób, które chcą się zaszczepić do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która przekazuje szczepionki do przychodni, do której słuchacz należy.