Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Deklaracja Dostępności

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacjiPomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Starogardzie Gdańskim. 

 

Data publikacji strony internetowej: 03.12.2023 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.12.2023r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Datę ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-20

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Mazurkiewicz, adres e-mail: szkola@medyk-stg.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 56 236 16. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejście do szkoły z poziomu gruntu, następnie kilka schodów prowadzących na parter budynku oraz schody prowadzące na piętro budynku. Na parterze znajdują się pomieszczenia takiej jak sekretariat, księgowość, gabinet dyrektora oraz sale lekcyjne i toaleta. Na piętrze znajduje się gabinet kierownika szkolenia praktycznego, biblioteka oraz sale lekcyjne i toaleta. W przypadku braku możliwości poruszania się wiele spraw można załatwić na parterze budynku po przywołaniu odpowiednika pracownika przez pracownika sekretariatu.

Budynek szkoły znajduje się na terenie kompleksu budynków Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Przed wjazdem na teren kompleksu postawiony jest szlaban. Pracownik ochrony Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych zatrzymuje każdorazowo wjeżdżających/ wchodzących na teren szpitala pytając o cel wizyty. 

Dostosowanie korytarzy

Korytarze szerokie - możliwość przejazdu wózkiem inwalidzkim po korytarzach.

Dostosowanie schodów

Żadne schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku szkoły nie ma wind.

Dostępność pochylni

W budynku szkoły nie ma dostępnych pochylni, z których mogą skorzystać osoby niepełnosprawne.

Dostępność platform

W budynku szkoły nie ma dostępnych platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Szkoła nie jest wyposażona w żaden system informacji głosowych.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostosowanie parkingów

Możliwość zaparkowania na parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2024-03-20 10:30:05
Data edycji: 2024-03-21 07:37:47
Ilość wyświetleń: 151

Z kropli dni powszednich tworzy się historia i tradycja naszej szkoły. Czerpiąc wzorce z przeszłości, tworzymy dzień dzisiejszy – stanowimy o przyszłości szkoły

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej